Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,
Special issue More...
2021 Vol.37 No.29 Published:15 October 2021
Five Biologicals: Effects on Seed-Tuber Sprouting, Plant Growth and Yield Traits Under Extreme Weather
Chun Jun, Sang Youshun, Feng Yan, Chen Tao, Li Qian
2021, 37 (29):  1-6.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0179
Abstract + ( 212 )   HTML ( 114 )   PDF ( 1239KB )   ( 158 )
The Determination of Sugarbeet Seed Vigor: Based on Near Infrared High Spectrum Technology
Zhou Xiang, Xing Wang, Yang Jun, Sun Laijun, Wang Luhong, Zhou Wanting, Wang Xueqian, Li Siqi, Wang Man
2021, 37 (29):  7-12.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0590
Abstract + ( 84 )   HTML ( 102 )   PDF ( 1715KB )   ( 59 )
Cloning and Expression Analysis of the Papain-like Cysteine Proteases Subfamily Gene C1A-PH-SCH1 of Phytophthora Infestans
Liu Xia, Zhang Zhe, Qian Hongjie, Zhang Lijie, Yang Yanli
2021, 37 (29):  13-19.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0693
Abstract + ( 76 )   HTML ( 111 )   PDF ( 1631KB )   ( 50 )
Auxin Response Factor (ARF) Gene Family in Glycyrrhiza uralensis Fisch.: Identification and Expression Analysis
Guan Sijing, Gao Jing, Xu Rongrong, Ge Tiantian, Wang Nan, Yan Yonggang, Zhang Gang, Chen Ying, Liu Aping, Cheng Mengge
2021, 37 (29):  20-27.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0304
Abstract + ( 70 )   HTML ( 7 )   PDF ( 2082KB )   ( 40 )
Main Characters in Ornamental Kale: Analysis of Heritability and Combining Ability
Shao Chenxu, Feng Xin, Zhu Pengfang
2021, 37 (29):  28-33.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0472
Abstract + ( 68 )   HTML ( 7 )   PDF ( 1159KB )   ( 15 )
Extraction and Bioactivity of Plant Derived Polysaccharides: A Review
Wang Manyu, Liu Naixin, Zhang Fushun
2021, 37 (29):  34-41.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0330
Abstract + ( 53 )   HTML ( 7 )   PDF ( 1330KB )   ( 38 )
Absorption, Transport and Utilization of Sulfur in Plants: A Review
Chen Ji, Cai Baiyan
2021, 37 (29):  42-46.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0772
Abstract + ( 50 )   HTML ( 9 )   PDF ( 1130KB )   ( 43 )
Influence of Different Substrate Proportions on the Growth and Physiology of C.companulata ‘Youkou’ Seedlings in Containers
Yu Han, Ou Jing, Yang Xiaoyan, Zhang Fengquan
2021, 37 (29):  47-55.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0698
Abstract + ( 78 )   HTML ( 10 )   PDF ( 1429KB )   ( 47 )
Pigment Change and Photosynthetic Response Characteristics of Plantycladus orientalis cv. Semperourescens
Liao Ting, Fu Lin, Guo Liqin, Liu Guobin, Wang Ye, Yao Yanwu, Cao Jun
2021, 37 (29):  56-63.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0782
Abstract + ( 52 )   HTML ( 8 )   PDF ( 1453KB )   ( 38 )
The Evaluation of Application of Landscaping Waste Resource Utilization Products in Landscaping
Cai Shoufeng, Xiao Youping, He Wenyuan, Chen Feng, Song Fuqiang
2021, 37 (29):  64-70.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0543
Abstract + ( 68 )   HTML ( 8 )   PDF ( 1324KB )   ( 22 )
Spatial Distribution Characteristics and Influencing Factors of Exchangeable Magnesium Content in Cultivated Land of Sanming City
Fan Mingfeng
2021, 37 (29):  71-77.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0447
Abstract + ( 89 )   HTML ( 10 )   PDF ( 1586KB )   ( 32 )
Application Effects of New-type Fertilizers on Maize in Lime Concrete Black Soil of Southern Henan
Liu Gaoyuan, He Ailing, Du Jun, Yang Zhanping, Pan Xiuyan, Xu Jidong, Zhang Yuting
2021, 37 (29):  78-83.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0790
Abstract + ( 77 )   HTML ( 10 )   PDF ( 1290KB )   ( 23 )
The Estimation Model of Fractional Vegetation Cover of Maize Based on the Real Image of Farmland
Zhang Dongdong, Zhou Kanshe, Dai Rui, Yuan Lei, Wang Jiarui, Bian Duo
2021, 37 (29):  84-91.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0820
Abstract + ( 65 )   HTML ( 11 )   PDF ( 2166KB )   ( 16 )
CARAH Warning Model of Potato Late Blight in Heilongjiang Province: Evaluation
Min Fanxiang, Wang Guijiang, Yang Shuai, Hu Linshuang, Wang Wenzhong, Wei Qi, Li Wenfeng
2021, 37 (29):  92-98.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0774
Abstract + ( 55 )   HTML ( 9 )   PDF ( 1737KB )   ( 102 )
Effect of Crop Planting Patterns on Soil Microorganisms and Crop Pests in Farmland
Li Linrong, Feng Jianlu, Liu Miaomiao, Mei Hao, Kang Zhenye, Cai Qingnian
2021, 37 (29):  99-106.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0789
Abstract + ( 89 )   HTML ( 10 )   PDF ( 1095KB )   ( 59 )
Establishment of PCR with LNA Modified Primers for Detection of African Swine Fever Virus
Li Yan, Zhang Yuxuan, Chu Pinpin, Jiang Zhiyong, Xi Zhenjun, Cai Rujian, Gou Hongchao, Zhang Kunli, Song Shuai, Bian Zhibiao, Li Chunling
2021, 37 (29):  107-113.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0643
Abstract + ( 41 )   HTML ( 6 )   PDF ( 1490KB )   ( 10 )
Effect of Lanthanum Nitrate Spraying on Osmotic Regulating Substance Accumulation in Navel Orange Leaves
Chen Lu, Zang Xiaoli, Gao Zhu, Lu Yupeng, Wang Xiaoling
2021, 37 (29):  114-119.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0291
Abstract + ( 52 )   HTML ( 6 )   PDF ( 1209KB )   ( 7 )
Effect of Agaricus Bisporus Residue as Fertilizer on Amino Acid Content of Waxy Corn Fresh Grains
Nan Xiaojie, Zhou Wei, Guo Shang
2021, 37 (29):  120-124.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0627
Abstract + ( 39 )   HTML ( 9 )   PDF ( 1348KB )   ( 9 )
Formula of Eleusine coracana Cereal: Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation
Bu Yaqiang, Zhang Wang, Li Meizhu, Luo Yucai, Yu Shuqi, Peng Xinmei, Xie Yangui, Lu Chao, Wu Fuping, Xie Jing
2021, 37 (29):  125-131.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0715
Abstract + ( 34 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1346KB )   ( 7 )
Temperature Vegetation Dryness Index and Its Application in Agricultural Drought Monitoring
Jiang Lanqi, Wang Ping, Jiang Lixia, Gong Lijuan, Li Xiufen, Zhang Hengchong, Wang Xiaodi
2021, 37 (29):  132-139.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0011
Abstract + ( 48 )   HTML ( 6 )   PDF ( 3918KB )   ( 15 )
Evaluation of Damage Caused by Fish Pump Based on Principal Component Analysis
Shan Jianjun, Guan Chongwu, Song Hongqiao, Liu Shijing, Hong Yang, Zhuang Baolu
2021, 37 (29):  140-145.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0044
Abstract + ( 54 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1258KB )   ( 13 )
Crop Water Requirement and Yield of Aerobic Rice Under Mulched Drip Irrigation in Eastern Inner Mongolia
Liu Hu, Wang Jian, Abiyasi, Chen Gong, Gao Tianming, Zhao Zhiqiang, Xin Haixia
2021, 37 (29):  146-151.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0045
Abstract + ( 43 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1310KB )   ( 12 )
Water Consumption Regularity and Crop Coefficient of Open Cultivation Lettuce in Summer and Autumn
Li Youliang, Zhou Xiaoyan, Cao Yan, Zhang Lei, Wang Jie
2021, 37 (29):  152-159.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0751
Abstract + ( 69 )   HTML ( 6 )   PDF ( 1398KB )   ( 17 )
Discussion on Food Production Capacity Issues in Guangdong Province
Fang Wei, Hong Siyang, Zhang Lei
2021, 37 (29):  160-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0465
Abstract + ( 97 )   HTML ( 9 )   PDF ( 1178KB )   ( 77 )