Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,
Special issue More...
    [an error occurred while processing this directive]
2024 Vol.40 No.5 Published:15 February 2024
Effect of Different Irrigation Patterns on Stem Structure, Yield Composition and Water Use Efficiency of Winter Wheat in Huanghuai Region
DUAN Guohui, TIAN Wenzhong, GAO Haitao, YANG Hongqiang, ZHANG Shaolan, DONG Zhongdong, WEN Hongxia, LV Shuzuo, GU Jingjing
2024, 40 (5):  1-8.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0205
Abstract + ( 75 )   HTML ( 9 )   PDF ( 1399KB )   ( 34 )
Effects of Low Temperature and Low Soil Moisture on Maize Germination
LI Jianping, REN Jingquan, MA Yanmin, WANG Dongni, CAO Tiehua, YANG Huibing, CHEN Changsheng
2024, 40 (5):  9-15.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0230
Abstract + ( 40 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1356KB )   ( 14 )
Research Status and Prospect of Precious Medicinal Plant Anoectochilus roxburghii
ZHANG Wenting, MEI Yu, WANG Jihua
2024, 40 (5):  16-26.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0185
Abstract + ( 39 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1485KB )   ( 10 )
High-throughput Sequencing Analysis of Leaf Disease of Pinus sylvestris var. mongolica and Diversity of Interleaf Fungal Communities
WANG Jia, ZHOU Debao, ZHANG Junsheng, QIAN Yingying, Mansoor HAYAT, WANG Zhanbin
2024, 40 (5):  27-33.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0123
Abstract + ( 25 )   HTML ( 2 )   PDF ( 2333KB )   ( 1 )
Effect of Slow Release Fertilizers on Yield and Population Structure of Hybrid Rice
CHEN Shaojie, HE Bingqing, LUO Baojie, JIANG Qi
2024, 40 (5):  34-38.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0187
Abstract + ( 31 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1250KB )   ( 8 )
Succession of Soil Microbial Community in Ganoderma lucidum-Rice Rotation System
ZHU Shijun, LUO Youjun, JIN Shuquan, ZHOU Jinbo, WANG Feng
2024, 40 (5):  39-46.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0159
Abstract + ( 18 )   HTML ( 0 )   PDF ( 3413KB )   ( 1 )
Effects of Corn Stalks Composting on Soil Properties of Black Soil Region
YUAN Tao, AN Qi, NIU Yanbo, MENG Liqiang, WU Haoqiong, FAN Chuan, CAO Yabin
2024, 40 (5):  47-52.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0649
Abstract + ( 28 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1440KB )   ( 5 )
Impact of Two New Fertilizers on Effect of Soybean Fertilizer & Planting Density and Soil Enzyme Activity
YUAN Wenxia, BI Yingdong, FAN Chao, LI Wei, LIU Miao, LIU Jianxin, YANG Guang, DI Shufeng, LIANG Wenwei
2024, 40 (5):  53-61.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0129
Abstract + ( 25 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1427KB )   ( 2 )
Spatio-temporal Variability and Driving Factors of Available Zinc in Tobacco-growing Soil in Kunming
ZHANG Xiaowei, ZHANG Yunfen, JIAO Zhongyun, XU Xingyang, LI Haohao, ZHU Zeming, LI Shun, YANG Shuming
2024, 40 (5):  62-68.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0168
Abstract + ( 24 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1311KB )   ( 2 )
Research on the Characteristics of River Substrates in Dongguan and Their Feasibility as Greening Planting Soil
DONG Yao, YU Huwei, LIU Zhishuo, ZHAO Xiufang, RONG Yuping
2024, 40 (5):  69-73.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0175
Abstract + ( 20 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1358KB )   ( 2 )
Effects of Natural Rainfall and Application of Slow-release Fertilizers on Nitrogen and Phosphorus Runoff Loss in the Upper Beiyun River Watershed
LIU Zifei, LI Hongbo, TAO Zengjiao, HUO Shanshan, ZHANG Lei, YAN Fang, WU Wenqiang, WANG Shengtao
2024, 40 (5):  74-79.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0217
Abstract + ( 21 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1533KB )   ( 0 )
Potential Distribution of Bactrocera dorsalis Hendel in Sichuan Basin Based on Four Niche Models
ZHANG Xin, FENG Xiao, PEI Yue, WANG Rulin, ZHAO Jinpeng
2024, 40 (5):  80-87.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0202
Abstract + ( 27 )   HTML ( 3 )   PDF ( 2067KB )   ( 4 )
Cry Toxin from Bacillus thuringiensis: Research Status
FU Baiwen, XU Lian, ZHENG Meixia, ZHU Yujing
2024, 40 (5):  88-96.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0507
Abstract + ( 25 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1368KB )   ( 2 )
Isolation and Identification of Maize Melasma Pathogens in Zhangye of Gansu Province
QI Na, XU Yongfeng, WANG Aiwen, HE Shuwen, YANG Chengde
2024, 40 (5):  97-104.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0164
Abstract + ( 24 )   HTML ( 3 )   PDF ( 2145KB )   ( 4 )
Study on the Predation Characteristics of Megalocaria dilatata on Aphid
WEI Lian, LIU Hongling, WU Xinglong, CHEN Hezhu, PENG Yingli, XIAO Kejun, CAI Peng, FANG Chao, LI Yuejian, PU Deqiang
2024, 40 (5):  105-109.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0167
Abstract + ( 21 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1391KB )   ( 0 )
Research Progress and Hotspot Visualization Analysis of Agricultural Pest Spodoptera litura Based on CiteSpace
LIU Di, TANG Huxin, JIANG Qinjie, ZHOU Yanan, TANG Xin, AN Fengxuan, MA Tingting, LI Huangkaimei
2024, 40 (5):  110-121.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0186
Abstract + ( 24 )   HTML ( 1 )   PDF ( 3371KB )   ( 1 )
Alfalfa Cold-resistant Mutant: Analysis of Physiological and Biochemical Characteristics
LI Rulai, FENG Peng, ZHENG Haiyan, NIU Zhonglin, JIN Xiaochun, WU Lili, JIANG Baifu, JIANG Xueqi
2024, 40 (5):  122-126.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0172
Abstract + ( 27 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1328KB )   ( 4 )
Determination of 2 Strobilurin Fungicide Residues in Soil by Modified QuEChERS Method Combined with Liquid Chromatography
DING Yuling, TONG Menglu, PANG Caiwei, JIANG Bingshan, WANG Zichen, ZHOU Qin
2024, 40 (5):  127-134.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0467
Abstract + ( 21 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2095KB )   ( 2 )
Establishment and Application of Efficient Detection System for Starch Components in Pumpkin
SONG Hui, AN Xuejun, HUANG Yunping, SHEN Dengfeng, LV Yan, CHEN Guo, CHEN Shanqiao, ZHANG Xiangqin
2024, 40 (5):  135-144.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0143
Abstract + ( 20 )   HTML ( 0 )   PDF ( 2077KB )   ( 1 )
Research Progress and Hotspot Analysis of Quinoa in Recent Ten Years
ZHANG Shuwei, ZONG Yingjie, HUANG Linli, HE Ting, LIU Chenghong, XU Hongwei, GUO Huimin
2024, 40 (5):  145-152.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0174
Abstract + ( 34 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1748KB )   ( 1 )
Assessment of Carbon Sink Capacity of Mariculture Shellfish in Guangdong Province from 2016 to 2020
LIU Jinfang, YANG Chuangye, DENG Yuewen, WANG Qingheng
2024, 40 (5):  153-158.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0200
Abstract + ( 27 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1284KB )   ( 9 )
Anesthetic Effect of Eugenol on Juvenile Schizothorax chongi
ZUO Pengxiang, JIN Fangpeng, LENG Yun, WANG Zhifei, WU Junjie, YU Hongman, DENG Yulin, ZU Xuepeng, LI Minghui, WANG Jianbo, ZHANG Xinghai
2024, 40 (5):  159-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0222
Abstract + ( 25 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1302KB )   ( 0 )