Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,
Special issue More...
2023 Vol.39 No.2 Published:15 January 2023
Effects of Varieties, Planting Densities, Nitrogen Application Rates and Sowing Modes on Biological Characters and Yield of Waxy Sorghum
ZHANG Yanjun, LIU Jia, ZHANG Zhong, ZHANG Cuiping, LI Jianzeng, HU Xuanjiang, SHI Li’an, GAO Yuxi, LUO Lei, CAI Shujiang, LI Huaihong, RAO Min
2023, 39 (2):  1-7.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0036
Abstract + ( 71 )   HTML ( 7 )   PDF ( 1278KB )   ( 21 )
Cultivation and Breeding Assessment of Rice Transgenic Restorers Carrying Herbicide-resistant EPSPS Gene
XIAO Benze, WANG Zilin
2023, 39 (2):  8-15.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0657
Abstract + ( 35 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1296KB )   ( 3 )
Preliminary Study on Introduction of Moringa to Yuanmou of Yunnan
RUAN Mingju, WANG Rui, ZHANG Hui, YANG Yuege, ZENG Qianchun
2023, 39 (2):  16-21.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0035
Abstract + ( 39 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1392KB )   ( 9 )
Evaluation of Cultivated Land Soil Fertility Based on Membership Function and Principal Component Analysis
JIANG Bing, WANG Songtao, SUN Zengbing, ZHANG Hairui, WANG Jian, LIU Yang
2023, 39 (2):  22-27.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0063
Abstract + ( 40 )   HTML ( 6 )   PDF ( 1470KB )   ( 9 )
Effects of Long-term Intercropping and No-tillage on Soil Physical Properties and Crop Yield
LIU Min, ZHAO Cai, FAN Hong, YIN Wen, FAN Zhilong, HU Falong, SUN Yabin
2023, 39 (2):  28-35.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0071
Abstract + ( 34 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1463KB )   ( 4 )
Effects of Different Fertilization Treatments on Soil Microbial Communities in Poplar Forest Land
SUN Hui, WU Zhongneng, MIAO Tingting, LIU Junlong, SU Xiaohua, DING Changjun, CAO Zhihua, YAN Caixia, WANG Tao
2023, 39 (2):  36-43.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0149
Abstract + ( 43 )   HTML ( 4 )   PDF ( 2198KB )   ( 9 )
Effects of Soybean-Maize Rotation on Community Structure and Diversity of Soil Nitrogen-fixing Bacteria of Spring Maize
TI Junyang, ZHANG Yuqin, YANG Hengshan, ZHANG Ruifu, TAI Jicheng, SA Rula, HAN Meiqi
2023, 39 (2):  44-50.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0044
Abstract + ( 32 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1716KB )   ( 8 )
Effect of Potassium Application Rates on Potato Growth and NPK Accumulation and Distribution
LIU Kexin, WANG Kexiu, TANG Mingxia, HE Wei, YANG Wenting, LI Ping, HU Jianjun
2023, 39 (2):  51-56.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0059
Abstract + ( 43 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1311KB )   ( 8 )
Effects of Potassium Fertilizer Types on the Growth and Yield of Pepper
ZHANG Wu, HUANG Wenyan, LIU Yueyan, WANG Jianjian
2023, 39 (2):  57-62.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0026
Abstract + ( 38 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1371KB )   ( 13 )
Estimation of Evaporation Between Plants Based on Micro-evaporators: Research Progress
GUAN Ting, FAN Mingshou, JIA Liguo
2023, 39 (2):  63-67.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0010
Abstract + ( 31 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1118KB )   ( 2 )
Biological Behavior Study of Zamacra excavata Dyar in Changji of Xinjiang
CHEN Haizhou, AIKEBAIER·Ahemai, YAO Anping, ZHAO Xinying, WEI Jianhua
2023, 39 (2):  68-74.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0043
Abstract + ( 28 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1839KB )   ( 4 )
Preparation and Application of Test Strip for Rapid Detection of Bovine Pregnancy-associated Glycoprotein 6
LI Zhiming, XU Haitao, GAO Yuping, CAI Delin, WANG Xiangguo, XIAO Longfei, AN Hong, WANG Yingqiu, WANG Qian, GUO Yong, QI Xiaolong, NI Hemin
2023, 39 (2):  75-81.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0985
Abstract + ( 25 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1652KB )   ( 2 )
Comparative Study on Blood Physiological and Biochemical Indexes of Main Meat Sheep Breeds in Jilin Province
WANG Guanghui, XU Wei, WANG Jiaojiao, YANG Yujiang, JIANG Huaizhi
2023, 39 (2):  82-87.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0014
Abstract + ( 29 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1311KB )   ( 1 )
Effects of Different Doses of Cyclophosphamide on the Peripheral Blood Biochemical Indicators of Fujian Yellow Rabbit
WANG Yan, YU Chunying, ZHOU Jianhua, YANG Yanyan, XIE Jindong, ZHONG Qiuming, WANG Xunli
2023, 39 (2):  88-92.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1197
Abstract + ( 36 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1223KB )   ( 8 )
Effect of Combinations of Different Concentrations of PMSG and HCG on Rabbit Superovulation
ZHOU Na, TIE Yanan, YANG Yanan, WANG Xinrong
2023, 39 (2):  93-97.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1118
Abstract + ( 25 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1264KB )   ( 1 )
Difference Analysis of Main Fatty Acids in Riwoqê Yak Meat from Qamdo of Tibet
PU Jifeng, WU Xuelian, PAN Hu
2023, 39 (2):  98-106.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0051
Abstract + ( 32 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1466KB )   ( 5 )
Effects of Hypoxic Stress and Reoxygenation on Hypoxic Response Genes and Physiological and Biochemical Indexes in the Gill Tissue of Leiocassis longirostris
LI Yao, YANG Zhiru, CHENG Jinghao, LI Jie, WANG Tao, ZHANG Kai, ZHANG Guosong, YIN Shaowu
2023, 39 (2):  107-116.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0076
Abstract + ( 28 )   HTML ( 2 )   PDF ( 2248KB )   ( 4 )
Reproductive Biology and Hatching Mode of Cherax quadricarinatu: Research Progress
GUO Guocai, WANG Guangjun, ZHANG Kai, GUO Zhaoliang, LIANG Zhihui
2023, 39 (2):  117-122.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0013
Abstract + ( 28 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1283KB )   ( 1 )
Isolation, Identification and Antibiotics Susceptibility Test of Exiguobacterium profundum from Procambarus clarkii
SHI Ruixue, LI Yanhe
2023, 39 (2):  123-129.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0066
Abstract + ( 34 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1636KB )   ( 0 )
Migration Biology and Stress Response of Coilia nasus: A Review
ZHU Chunyue, YANG Peimin
2023, 39 (2):  130-134.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1070
Abstract + ( 28 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1189KB )   ( 6 )
Characteristics of Phytoplankton Community in Integrated Multi-Trophic Aquaculture Seawater Ponds
FANG Minjie
2023, 39 (2):  135-141.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0890
Abstract + ( 27 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1259KB )   ( 0 )
The Way of Water Spinach Planting Affecting the Micro-ecological Environment of Pond Water Ecosystem
FAN Limin, WANG Qing, CHEN Xi, QIU Liping, MENG Shunlong, SONG Chao, SU Yongteng, HU Gengdong, CHEN Jiazhang
2023, 39 (2):  142-151.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0046
Abstract + ( 27 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1807KB )   ( 6 )
Protection Status and Development Countermeasures of National Geographical Indication of Sweetpotato
ZOU Yuyan, WANG Lianjun, LEI Jian, CHAI Shasha, JIN Xiaojie, CHENG Xianliang, YANG Xinsun, LI Yanzhi
2023, 39 (2):  152-157.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0054
Abstract + ( 30 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1192KB )   ( 3 )
Urban-Rural Integration Development Level of Xinjiang Under the Background of Rural Revitalization: Comprehensive Evaluation of Population, Industry and Public Services
WU Wenjie, CHEN Qiao, LU Yongrong, ZHAO Yanmei
2023, 39 (2):  158-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0024
Abstract + ( 30 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1390KB )   ( 1 )