Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,
Special issue More...
    [an error occurred while processing this directive]
2024 Vol.40 No.14 Published:15 May 2024
Effects of Tillage Practices and Nitrogen Rates on Grain Yield, Grain Protein Content and Nitrogen Use Efficiency in Wheat
LI Wenqian, HAN Mingming, ZHANG Haijun, LV Lianjie, LI Xiaoyu
2024, 40 (14):  1-12.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0477
Abstract + ( 71 )   HTML ( 23 )   PDF ( 1401KB )   ( 33 )
Effects of Density and Row Spacing on Yield, Canopy Characteristics and Lodging Resistance of Upright Plant Type Wheat
ZHAO Xiran, ZHANG Yu, ZHANG Jiahao, CHEN Jiansheng, ZHANG Weidong, MA Yuhua, MENG Qingfu, YAN Zhaoxin, WANG Yongzhen
2024, 40 (14):  13-22.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0500
Abstract + ( 44 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1309KB )   ( 18 )
Shade-Tolerant Foxtail Millet Hybrids [Setaria italica (L.) P. Beauv.]: Creation and Shade-Tolerant Physiological Mechanism Study
LI Suying, CUI Yanjiao, ZHANG Jing, LIU Zhengli
2024, 40 (14):  23-31.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0745
Abstract + ( 43 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1263KB )   ( 12 )
Effect of Nitrogen Application Rate on Nodulation Characteristics of Peanut
HUANG Zhipeng, WU Haining, TANG Xiumei, ZHONG Ruichun, HE Liangqiong, JIANG Jing, HAN Zhuqiang, LIU Jing, XIONG Faqian, TANG Ronghua
2024, 40 (14):  32-38.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0462
Abstract + ( 40 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1277KB )   ( 5 )
Effects of Transplanting Period and Planting Density on Quality of Enshi Cigar Leaves
WU Xu, REN Yongjian, LI Jinjian, CHENG Dan, YU Jun
2024, 40 (14):  39-46.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0563
Abstract + ( 43 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1235KB )   ( 5 )
Research on the Intensive Baking Technology of Sweet and Sweet Flavor Style of Longyan CB-1 Tobacco Leaves
SHEN Shaojun, QIU Mingsheng, LIN Xiaolu, WU Enbiao, CHANG Pengfei, SUN Fushan, MENG Lingfeng
2024, 40 (14):  47-53.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0007
Abstract + ( 38 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1198KB )   ( 7 )
Effect of Perylene Diimide Photosensitizers and Its Compound with Nitrogen, Phosphorus and Potassium Foliar Fertilizers on the Growth and Development of Rapeseed
CHENG Aohua, SHEN Jiangying, SU Xiurong, MENG Jiao, MENG Qingyu, HONG Peizheng, WANG Haiwei, HE Lining
2024, 40 (14):  54-63.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0456
Abstract + ( 33 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1613KB )   ( 10 )
Effects of Modified Phosphorus Tail Powder on Maize Growth and Soil Physicochemical Properties in Red Soil Habitat
GUO Yongjie, WANG Menglai, XIAO Yanan, CHEN Ciyun, WU Jianlin, GENG Chuanxiong, FU Yanyan, SHI Wenqing, YANG Ke, WANG Ziquan, YANG Jinghua
2024, 40 (14):  64-69.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0471
Abstract + ( 38 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1261KB )   ( 8 )
Impact of Different Raw Material Ratio on Fermentation Effect of Asparagus Straw Compost
LV Zhenzhen, LIU Xiumei, JI Jianhua, LAN Xianjin, HOU Hongqian, FENG Zhaobin, LIU Yiren
2024, 40 (14):  70-75.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0479
Abstract + ( 33 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1303KB )   ( 5 )
Effect of Exogenous Additives on Solid State Fermentation of Straw
LIU Naijia, HU Xiaolin, DING Yaling, SA Rula, SUN Guangtao, LI Zhilin
2024, 40 (14):  76-81.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0483
Abstract + ( 37 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1410KB )   ( 4 )
Analysis of Drought Characteristics of Summer Maize Growing Season in Puyang Based on SPEI
DONG Jianshe
2024, 40 (14):  82-89.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0514
Abstract + ( 34 )   HTML ( 5 )   PDF ( 2264KB )   ( 4 )
Temporal and Spatial Variation Characteristics of Climate Factors During Growth Period of Flue-Cured Tobacco Fields in Nanping
WU Ping, CHEN Zhihou, LIN Yong, CHEN Aiguo, ZHENG Jiayu, ZHENG Guojian
2024, 40 (14):  90-98.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0486
Abstract + ( 38 )   HTML ( 5 )   PDF ( 2151KB )   ( 12 )
Analysis of Agrometeorological Factors of Prunus domestica L. Freeze Injury in Heshuo of Xinjiang
Reyanguli AIZEZI
2024, 40 (14):  99-103.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0480
Abstract + ( 41 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1302KB )   ( 12 )
Effects of Two Crops on Clonal Growth and Node Reproduction of Invasive Alternanthera philoxeroides
WU Randi, GE Liqing, ZHANG Fudou, SHEN Shicai, YANG Yunhai, YANG Shaosong, ZHENG Fengping, FAN Zewen, GAO Jiale, XU Gaofeng
2024, 40 (14):  104-111.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0034
Abstract + ( 33 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1253KB )   ( 5 )
Morphological Characteristics and Biological Traits of Cyamophila willieti
LIANG Jing, WU Xinglong, YANG Xiaodong, SUN Yu, ZHAO Yu, YANG Qingchuan, Ren Jie, XIAO Haibing, YANG Minglu
2024, 40 (14):  112-118.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0905
Abstract + ( 27 )   HTML ( 3 )   PDF ( 2606KB )   ( 3 )
Research Progress of Sheep Embryo Transfer Technology
YUAN Xiaole, KANG Huaiyan, JU Minying, LI Yanyan, SONG Yanfeng, LIU Xiaoyu, SONG Xiaoyue, DONG Shuwei, QU Lei, DU Xiaomin, ZHU Haijing
2024, 40 (14):  119-126.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0512
Abstract + ( 30 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1170KB )   ( 5 )
Effects of Chinese Herbal Extract on Performance, Immune Function and Antioxidant Capacity of Highland Brown Laying Hens
ZHANG Hongyan, ZHANG Qiang, HAN Shanshan, YIN Hong, WANG Jianbo, Qin Tao
2024, 40 (14):  127-133.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0873
Abstract + ( 26 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1287KB )   ( 3 )
Characteristics and Impact Factors of Grassland Drought and Forage Yield in Southern Foothills of Qilian Mountains
XIAO Liangui, SHI Mingzhang, BAI Jinlian, LUO Fuzuo, CHEN Anqi, HUANG Xinhua
2024, 40 (14):  134-141.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0491
Abstract + ( 26 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1327KB )   ( 8 )
Anthocyanin Extraction and in vitro Antioxidant Activity Analysis of Black Highland Barley Produced in Longzi County
ZHU Mingxia, ZHANG Yuhong
2024, 40 (14):  142-147.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0484
Abstract + ( 37 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1326KB )   ( 3 )
Effect of Pb and As Interaction on Quality of Highland Barley
YANG Xiaojun, ZHANG Tangwei, CI Rendeji, WU Xuelian
2024, 40 (14):  148-156.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0490
Abstract + ( 33 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1278KB )   ( 2 )
Correlation Analysis Between AI and Manual Measurement for Morphological Traits of Two Cyprinus carpio L. Strains
MA Ziyao, PAN Hong, WANG Kaikuo, CHEN Yingjie, CAO Yiming, SUN Xiaoqing, ZHANG Yan
2024, 40 (14):  157-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0057
Abstract + ( 33 )   HTML ( 4 )   PDF ( 2311KB )   ( 3 )