Loading...
Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,

Current issue

 • 2023 Vol.39 No.34 Published:05 December 2023
  Effects of Tillage Practices and Nitrogen Rates on Dry Matter Accumulation and Remobilization and Grain Yield of Winter Wheat Under Straw Returning Treatment
  LI Wenqian, ZHANG Haijun, HAN Mingming, MU Qun, LV Lianjie
  2023, 39 (34):  1-8.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0937
  Abstract + ( 33 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2482KB )   ( 19 )
  Research on the Optimized Fertilization Technology of the New Sweet Potato with Red Heart Variety ‘Pushu 17’ Based on the “3414” Experiments
  ZHONG Yuyang, CUI Jichao, YU Jinjiang, WU Xiaoxia, HONG Dingkai, ZHENG Jianyang
  2023, 39 (34):  9-15.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0334
  Abstract + ( 22 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1395KB )   ( 4 )
  Research Progress on Key Technologies for Improving the Availability of Upper Flue-cured Tobacco Leaves in Northern Guangdong
  WANG Hang, YAO Yuanhua, ZHANG Dandan, LIU Lan, ZHU Wenge, QIU Miaowen
  2023, 39 (34):  16-21.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0981
  Abstract + ( 16 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1181KB )   ( 4 )
  Research Progress of Omics Techniques in Allium Plants
  XUE Shouyu, LI Taotao, LI Bingbing
  2023, 39 (34):  22-31.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0259
  Abstract + ( 19 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1223KB )   ( 7 )
  Analysis of Cloning, Identification and Expression Pattern of Ferric Reduction Oxidase Genes in Grape
  WANG Jianping, LIU Wanhao, SUI Yongchao, TANG Meiling, LI Jin, XU Weihua, SONG Zhizhong
  2023, 39 (34):  32-40.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0005
  Abstract + ( 14 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1696KB )   ( 2 )
  Optimization of Tissue Culture of Tip-shoot of Strawberry and SRAP Detection of Genetic Stability of Tissue Culture Seedling
  WANG Pei, LI Junjian, WANG Gaoqi, GENG Tengfei
  2023, 39 (34):  41-46.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-1016
  Abstract + ( 6 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1296KB )   ( 1 )
  Effects of Spraying of Wood Vinegar on Growth and Sclerotinia Resistance of Radish and Cabbage
  YU Zihui, ZHAO Chengjuan, ZHU Kunmiao, QU Zhaojie, HU Liyong, YUAN Baozhong
  2023, 39 (34):  47-52.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0986
  Abstract + ( 23 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1724KB )   ( 5 )
  Nutritional Component Analysis of Pleurotus ostreatus Cultivated with Reed Instead of Wood Chip as Substrate
  JI Yuliang, WANG Yanjie, LI Yingzhuo, MA Ronghui, CHEN Jiabo, WANG Qiong
  2023, 39 (34):  53-62.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0985
  Abstract + ( 11 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1455KB )   ( 3 )
  Physiological Response of Rubus idaeus Stems to Cryogenic Stress
  WANG Xinyue, ZHANG Liye, ZHANG Xuemei
  2023, 39 (34):  63-72.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0933
  Abstract + ( 9 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1361KB )   ( 1 )
  Correlation Analysis of Characteristics of the Fruit-bearing Mother Shoots and Fruit Characteristics of Clausena lansium
  LU Yusheng, CHANG Xiaoxiao, CHEN Huiqiong, CHEN Zhe, QIU Jishui, MENG Xiangchun, PENG Cheng
  2023, 39 (34):  73-78.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0963
  Abstract + ( 8 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2033KB )   ( 1 )
  Study on Cutting Propagation Technology of Rosa chinensis var. minima ‘Petit Four’ with Constant Temperature Substrate
  ZONG Shubin, WU Xuli, CHEN Shaoqing, FU Danyang, CAI Hongyu
  2023, 39 (34):  79-85.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-1002
  Abstract + ( 9 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1759KB )   ( 1 )
  Preliminary Establishment of Tissue Culture Regeneration System for Begonia benariensis ‘BIG’
  CHEN Caixia, HUANG Min, ZHAO Yi, CAO Chuanqu, WANG Jisheng, SHI Zhihua, WANG Gefeng, GAO Junshan
  2023, 39 (34):  86-91.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0944
  Abstract + ( 14 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1911KB )   ( 5 )
  A Study on Heat Tolerance of Six Fern Species from Northern China
  WU Fei, LI Peng, WANG Wei, CUI Yulian, XU Yuqing, LU Shanshan, ZHAO Baolin
  2023, 39 (34):  92-97.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0248
  Abstract + ( 14 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1373KB )   ( 1 )
  Physiological and Ecological Effect of Covering Tea Garden with Light Conversion Film During Low Temperature Period in Winter and Spring
  LIU Jiayu, HU Haitao, LIU Xiaotang, CHEN Zhendong, LIANG Cheng’e, TANG Hao
  2023, 39 (34):  98-104.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0949
  Abstract + ( 12 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1318KB )   ( 1 )
  Research on the Temporal and Spatial Evolution and Influencing Factors of Agricultural Non-point Source Pollution in Anhui Province: Based on a Spatial Econometric Model
  LU Ci, LI Minghong, ZHANG Jun
  2023, 39 (34):  105-113.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0915
  Abstract + ( 14 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1712KB )   ( 3 )
  Variability of Soil Heavy Metal Content of Five Stand Types in Beijiang River Basin
  YE Caihong, XU Tiaozi, ZHANG Zhongrui, ZHU Hangyong, ZHANG Geng, HE Qian, DING Xiaogang
  2023, 39 (34):  114-122.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0964
  Abstract + ( 9 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1919KB )   ( 1 )
  Improvement of Plant Acid and Alkali Resistance and Soil pH Application Potential by Arbuscular Mycorrhizal Fungi
  LI Jiaqi, WANG Xiaohui, HE Xin, SONG Fuqiang
  2023, 39 (34):  123-129.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0503
  Abstract + ( 10 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1408KB )   ( 2 )
  Response of Plantago asiatica Phenology to Meteorological Conditions in West-central Tibet from 2002 to 2021
  TGEWANG, DU Jun, JIGME Namgyal, WANG Ting, TASHI Wanglha
  2023, 39 (34):  130-135.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0930
  Abstract + ( 9 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1376KB )   ( 6 )
  Comprehensive Evaluation of Sanhua Plum Fruits by Texture Analyzer
  PAN Qiuling, LI Fang, JIANG Zhixin, HUANG Jianchang, SONG Wenpei, MA Huanji, LI Juan, LI Caiqin
  2023, 39 (34):  136-142.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0987
  Abstract + ( 10 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1337KB )   ( 2 )
  Component Identification and Antioxidant Activity Evaluation of Polyphenols from Prunus domestica ‘French’
  NIGARY Yadikar, ZHU Xuan, FENG Zuoshan, WANG Guowang, KANG Jie, WANG Chen
  2023, 39 (34):  143-153.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0887
  Abstract + ( 10 )   HTML ( 0 )   PDF ( 1739KB )   ( 2 )
  Analysis of Scientific and Technological Situation and Research Competitiveness in Field of Agronomy in the Yangtze River Delta Based on Multi-Source Data
  GUO Ting, LUO Rui, SUN Yiwei, DAI Hongjun, GUI Shuting, REN Ni
  2023, 39 (34):  154-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0892
  Abstract + ( 15 )   HTML ( 0 )   PDF ( 2898KB )   ( 2 )