Loading...
Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,

Current issue

 • 2024 Vol.40 No.14 Published:15 May 2024
  Effects of Tillage Practices and Nitrogen Rates on Grain Yield, Grain Protein Content and Nitrogen Use Efficiency in Wheat
  LI Wenqian, HAN Mingming, ZHANG Haijun, LV Lianjie, LI Xiaoyu
  2024, 40 (14):  1-12.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0477
  Abstract + ( 71 )   HTML ( 23 )   PDF ( 1401KB )   ( 33 )
  Effects of Density and Row Spacing on Yield, Canopy Characteristics and Lodging Resistance of Upright Plant Type Wheat
  ZHAO Xiran, ZHANG Yu, ZHANG Jiahao, CHEN Jiansheng, ZHANG Weidong, MA Yuhua, MENG Qingfu, YAN Zhaoxin, WANG Yongzhen
  2024, 40 (14):  13-22.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0500
  Abstract + ( 43 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1309KB )   ( 18 )
  Shade-Tolerant Foxtail Millet Hybrids [Setaria italica (L.) P. Beauv.]: Creation and Shade-Tolerant Physiological Mechanism Study
  LI Suying, CUI Yanjiao, ZHANG Jing, LIU Zhengli
  2024, 40 (14):  23-31.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0745
  Abstract + ( 42 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1263KB )   ( 12 )
  Effect of Nitrogen Application Rate on Nodulation Characteristics of Peanut
  HUANG Zhipeng, WU Haining, TANG Xiumei, ZHONG Ruichun, HE Liangqiong, JIANG Jing, HAN Zhuqiang, LIU Jing, XIONG Faqian, TANG Ronghua
  2024, 40 (14):  32-38.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0462
  Abstract + ( 40 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1277KB )   ( 5 )
  Effects of Transplanting Period and Planting Density on Quality of Enshi Cigar Leaves
  WU Xu, REN Yongjian, LI Jinjian, CHENG Dan, YU Jun
  2024, 40 (14):  39-46.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0563
  Abstract + ( 42 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1235KB )   ( 5 )
  Research on the Intensive Baking Technology of Sweet and Sweet Flavor Style of Longyan CB-1 Tobacco Leaves
  SHEN Shaojun, QIU Mingsheng, LIN Xiaolu, WU Enbiao, CHANG Pengfei, SUN Fushan, MENG Lingfeng
  2024, 40 (14):  47-53.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0007
  Abstract + ( 38 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1198KB )   ( 7 )
  Effect of Perylene Diimide Photosensitizers and Its Compound with Nitrogen, Phosphorus and Potassium Foliar Fertilizers on the Growth and Development of Rapeseed
  CHENG Aohua, SHEN Jiangying, SU Xiurong, MENG Jiao, MENG Qingyu, HONG Peizheng, WANG Haiwei, HE Lining
  2024, 40 (14):  54-63.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0456
  Abstract + ( 33 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1613KB )   ( 10 )
  Effects of Modified Phosphorus Tail Powder on Maize Growth and Soil Physicochemical Properties in Red Soil Habitat
  GUO Yongjie, WANG Menglai, XIAO Yanan, CHEN Ciyun, WU Jianlin, GENG Chuanxiong, FU Yanyan, SHI Wenqing, YANG Ke, WANG Ziquan, YANG Jinghua
  2024, 40 (14):  64-69.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0471
  Abstract + ( 38 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1261KB )   ( 8 )
  Impact of Different Raw Material Ratio on Fermentation Effect of Asparagus Straw Compost
  LV Zhenzhen, LIU Xiumei, JI Jianhua, LAN Xianjin, HOU Hongqian, FENG Zhaobin, LIU Yiren
  2024, 40 (14):  70-75.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0479
  Abstract + ( 33 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1303KB )   ( 5 )
  Effect of Exogenous Additives on Solid State Fermentation of Straw
  LIU Naijia, HU Xiaolin, DING Yaling, SA Rula, SUN Guangtao, LI Zhilin
  2024, 40 (14):  76-81.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0483
  Abstract + ( 36 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1410KB )   ( 4 )
  Analysis of Drought Characteristics of Summer Maize Growing Season in Puyang Based on SPEI
  DONG Jianshe
  2024, 40 (14):  82-89.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0514
  Abstract + ( 34 )   HTML ( 5 )   PDF ( 2264KB )   ( 4 )
  Temporal and Spatial Variation Characteristics of Climate Factors During Growth Period of Flue-Cured Tobacco Fields in Nanping
  WU Ping, CHEN Zhihou, LIN Yong, CHEN Aiguo, ZHENG Jiayu, ZHENG Guojian
  2024, 40 (14):  90-98.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0486
  Abstract + ( 38 )   HTML ( 5 )   PDF ( 2151KB )   ( 12 )
  Analysis of Agrometeorological Factors of Prunus domestica L. Freeze Injury in Heshuo of Xinjiang
  Reyanguli AIZEZI
  2024, 40 (14):  99-103.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0480
  Abstract + ( 40 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1302KB )   ( 12 )
  Effects of Two Crops on Clonal Growth and Node Reproduction of Invasive Alternanthera philoxeroides
  WU Randi, GE Liqing, ZHANG Fudou, SHEN Shicai, YANG Yunhai, YANG Shaosong, ZHENG Fengping, FAN Zewen, GAO Jiale, XU Gaofeng
  2024, 40 (14):  104-111.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0034
  Abstract + ( 33 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1253KB )   ( 5 )
  Morphological Characteristics and Biological Traits of Cyamophila willieti
  LIANG Jing, WU Xinglong, YANG Xiaodong, SUN Yu, ZHAO Yu, YANG Qingchuan, Ren Jie, XIAO Haibing, YANG Minglu
  2024, 40 (14):  112-118.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0905
  Abstract + ( 27 )   HTML ( 3 )   PDF ( 2606KB )   ( 3 )
  Research Progress of Sheep Embryo Transfer Technology
  YUAN Xiaole, KANG Huaiyan, JU Minying, LI Yanyan, SONG Yanfeng, LIU Xiaoyu, SONG Xiaoyue, DONG Shuwei, QU Lei, DU Xiaomin, ZHU Haijing
  2024, 40 (14):  119-126.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0512
  Abstract + ( 30 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1170KB )   ( 5 )
  Effects of Chinese Herbal Extract on Performance, Immune Function and Antioxidant Capacity of Highland Brown Laying Hens
  ZHANG Hongyan, ZHANG Qiang, HAN Shanshan, YIN Hong, WANG Jianbo, Qin Tao
  2024, 40 (14):  127-133.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0873
  Abstract + ( 26 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1287KB )   ( 3 )
  Characteristics and Impact Factors of Grassland Drought and Forage Yield in Southern Foothills of Qilian Mountains
  XIAO Liangui, SHI Mingzhang, BAI Jinlian, LUO Fuzuo, CHEN Anqi, HUANG Xinhua
  2024, 40 (14):  134-141.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0491
  Abstract + ( 26 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1327KB )   ( 8 )
  Anthocyanin Extraction and in vitro Antioxidant Activity Analysis of Black Highland Barley Produced in Longzi County
  ZHU Mingxia, ZHANG Yuhong
  2024, 40 (14):  142-147.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0484
  Abstract + ( 35 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1326KB )   ( 3 )
  Effect of Pb and As Interaction on Quality of Highland Barley
  YANG Xiaojun, ZHANG Tangwei, CI Rendeji, WU Xuelian
  2024, 40 (14):  148-156.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0490
  Abstract + ( 32 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1278KB )   ( 2 )
  Correlation Analysis Between AI and Manual Measurement for Morphological Traits of Two Cyprinus carpio L. Strains
  MA Ziyao, PAN Hong, WANG Kaikuo, CHEN Yingjie, CAO Yiming, SUN Xiaoqing, ZHANG Yan
  2024, 40 (14):  157-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0057
  Abstract + ( 33 )   HTML ( 4 )   PDF ( 2311KB )   ( 3 )