Loading...
Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,

Current issue

 • 2023 Vol.39 No.27 Published:25 September 2023
  Effects of Cultivation Density on Yield and Quality of Dry Seeding
  HUANG Xiaorong, CUN Jie, GUAN Junjiao, LI Xiaolin, LUO Jinchao, KUI Limei, WANG Chengran, GU Anyu, TAN Jing, ZHANG Jianhua
  2023, 39 (27):  1-8.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0798
  Abstract + ( 94 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1262KB )   ( 41 )
  Analysis of Nitrogen and Phosphorus Allocation Strategy and Utilization Efficiency of Barley under Different Nitrogen Levels
  WU Yueying, SU Yunwen, CHEN Chunyan, GUO Hui, CHE Fengyi, HU Xiaokang, WANG Tao
  2023, 39 (27):  9-16.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0870
  Abstract + ( 67 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1280KB )   ( 21 )
  Effects of Sowing Method and Fertilizing Amount on Photosynthetic Capacity, Yield, and Quality of Soybean
  QU Yang, MA Wen, WANG Kezhen, ZHU Fa, ZHANG Huafeng, YANG Hao, LIANG Fuqin
  2023, 39 (27):  17-23.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0808
  Abstract + ( 52 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1195KB )   ( 16 )
  Breeding of ‘Yunshu 9801’: A New Edible Orange-fleshed Sweet Potato Variety with Early Maturity
  WANG Meng, XIE Xiaohong, XIE Hong’e, WANG Lingyun, LI Jianghui, WU Yuhao, ZHANG Hongxing
  2023, 39 (27):  24-28.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0927
  Abstract + ( 69 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1256KB )   ( 9 )
  Effects of Nitrogen Application Rate and Leaf Number Interaction on Growth and Tobacco Quality of ‘CB-1’ in Nanping Tobacco District
  LIANG Guiguang, CHEN Keling, WEI Jianyu, HUANG Chongjun, JIN Yabo, ZHANG Jili, JIA Haijiang, FAN Sifeng, GUO Fangjun, LI Qinglong, RUAN Jiechong, ZHOU Zhaofeng
  2023, 39 (27):  29-35.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0866
  Abstract + ( 48 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1159KB )   ( 7 )
  The Response of the Main Functional Components of Red Raspberry Fruit and Leaves to Organic Fertilizer Application
  ZHANG Wei, CHANG Feiyang, ZHANG Peiyan, ZHANG Peifeng, ZHANG Xuemei
  2023, 39 (27):  36-44.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0855
  Abstract + ( 69 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1827KB )   ( 10 )
  Effects on Maize Stalk Fermentation: Straw Degrading Bacteria
  YANG Taoyang, SA Rula, YE Ruhan, YANG Hengshan, HAN Feng, WU Qingyun
  2023, 39 (27):  45-51.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0603
  Abstract + ( 58 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1208KB )   ( 6 )
  Study on Remediation of Acidic Cadmium Contaminated Soil by Lime and Organic Material
  ZHANG Yujia, LI Guanghui, CHEN Hong
  2023, 39 (27):  52-58.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0848
  Abstract + ( 69 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1341KB )   ( 13 )
  Cadmium-tolerant Rhizosphere Growth-promoting Bacteria WYN5: Molecular Identification and Its Effects on Cadmium Enrichment in Ryegrass
  DU Dongxia, LI Yongmei, YU Mengyuan, WANG Zhen, XU Lijuan, WU Minxi
  2023, 39 (27):  59-66.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0711
  Abstract + ( 45 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1167KB )   ( 8 )
  Status and Problems on Genesis and Classification Research of Rice-planting Soils in China
  ZHANG Mingkui, MA Wanzhu
  2023, 39 (27):  67-74.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0802
  Abstract + ( 54 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1059KB )   ( 18 )
  Effect of Biochar Amount on the Composition of Soil Aggregates and Degree of Saline-alkality with the Saline Water Irrigation
  ZHANG Yu, FENG Di, SUN Xiaoan, ZHANG Jingmin, ZHU Haiyan, WANG Zhihe, QI Na
  2023, 39 (27):  75-80.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0843
  Abstract + ( 62 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1324KB )   ( 14 )
  Analysis of Spatiotemporal Variation Characteristics of 10℃ Critical Temperature Based on DEM in Heilongjiang Province
  ZHANG Jinfeng, CHEN Nong, YAN Minhui, XU Zhansheng, YANG Ning, GAO Ling, LV Xinlu
  2023, 39 (27):  81-85.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0816
  Abstract + ( 70 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1649KB )   ( 24 )
  Plant Salt-exclusion Mechanism: A Review
  LI Xia, LIU Chuanxin, XU Bin, DONG Rongshu, HUAN Hengfu, HUANG Chunqiong, YAN Linling, WANG Wenqiang, YANG Hubiao, YU Daogeng, WANG Zhiyong, LIU Yiming
  2023, 39 (27):  86-94.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0680
  Abstract + ( 60 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1373KB )   ( 11 )
  Genome-wide Identification and Bioinformatic Analysis of ENOD93 Gene Family in Rice
  LI Guzi, LIU Qun’en, CHEN Daibo, YU Ping
  2023, 39 (27):  95-102.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0624
  Abstract + ( 60 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1647KB )   ( 6 )
  Cel61A Gene in Ceratocystis fimbriata: Cloning and Expression Analysis
  LUO Qinchuan, SUN Houjun, TANG Wei, XIE Yiping, YANG Dongjing, MA Jukui, CHEN Jingwei, GAO Fangyuan, ZHANG Chengling
  2023, 39 (27):  103-109.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0814
  Abstract + ( 51 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1494KB )   ( 5 )
  Analysis of BvHIPP24 Involved in Sugar Beet Response to Cadmium Stress
  HUANG Shuoqi, ZHAO Xiaoxin, ZHAI Yan, NI Yuanrong, LU Zhenqiang, LIU Dali
  2023, 39 (27):  110-117.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0080
  Abstract + ( 55 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1525KB )   ( 8 )
  The Endophytic Bacterium HS8: Isolation of Secondary Metabolites Based on Flavonoids Biosynthesis
  QI Kexiang, GUAN Xin, YOU Mengyao, ZHANG He, WANG Yuqing, CHENG Li, ZHENG Chunying
  2023, 39 (27):  118-125.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0971
  Abstract + ( 59 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1568KB )   ( 20 )
  Effects of Hybridization on Growth and Development and Detoxification Metabolic Enzyme Activity of Plutella xylostella Progenies
  YIN Fei, GE Tiancheng, XIAO Yong, PENG Zhengke, LI Zhenyu
  2023, 39 (27):  126-132.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0815
  Abstract + ( 55 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1217KB )   ( 11 )
  Effects of Different Microbial Agents on Tobacco Growth and Control of "Two Black and One Green"
  HUANG Xiaojie, FU Limei, LI Siying, ZHU Yongli, LI Cai, ZHAO Xuetong, ZHANG Zelin, KONG Guangchao, LI Xinghong, CHEN Houren, DAO Jinhua, ZHANG Zhihong
  2023, 39 (27):  133-139.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0856
  Abstract + ( 78 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1094KB )   ( 25 )
  Endophytes of Ziziphus jujube: Isolation, Identification and Antibacterial Activity in Saline-Alkali Field
  LEI Zaojuan, WU Yaming, LIU Zihuan, AN Pengtian, LOU Qiaozhe, DOU Huayun
  2023, 39 (27):  140-148.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0988
  Abstract + ( 60 )   HTML ( 7 )   PDF ( 3024KB )   ( 16 )
  Regional Differences, Influencing Factors and Path Analysis of Adoption of Efficient Water-Saving Agricultural Services for Cotton Farmers in Xinjiang
  MA Yongren, WANG Jiao, ZHU Meiling
  2023, 39 (27):  149-156.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0780
  Abstract + ( 58 )   HTML ( 6 )   PDF ( 1174KB )   ( 15 )
  Effect of Heterotrophic AOB on the Growth-promoting of Lolium multiflorum
  LI Ya’nan, WANG Haihong, WU Di, LI Lixiang, ZHU Xixia, QI Lin, ZHANG Mingming, WANG Xiaoling
  2023, 39 (27):  157-164.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0974
  Abstract + ( 46 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1814KB )   ( 10 )