Loading...
Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,

Current issue

 • 2016 Vol.32 No.16 Published:17 June 2016
  Management Technology of Resin-tapping Plantations of Pinus massoniana in China
  Su Yonghua,Zhang Shuai and Chen Cuihu
  2016, 32 (16):  1-6.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110058
  Abstract + ( 1072 )   PDF ( 561KB )   ( 618 )
  Health Assessment of Pinus tabulaeformis’ Nutrition of Needle in Songshan Beijing
  Jiang Wanjie,Nie Lishui,Sun Bin,Wu Jigui,Zhu Jialei,Fan Yaqian and Gao Peixin
  2016, 32 (16):  7-11.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15030203
  Abstract + ( 910 )   PDF ( 951KB )   ( 647 )
  Responses of Water Use Efficiency of 4 Drought Resistant Tree Species to Water and Light in Qinghai
  Bai Lingna,Wang Zhanlin,He Kangning,Fan Guanghui,Zhang Defang and Xie Shouzhong
  2016, 32 (16):  12-17.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16010149
  Abstract + ( 882 )   PDF ( 2174KB )   ( 487 )
  Physiological and Biochemical Response Mechanism in Growth Process of Salix matsudana Cutting Seedlings Under Lead Stress
  Jia Shushan,Wang Ping,Zhu Jian,Sun Jikang and Zhou Tao
  2016, 32 (16):  18-23.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15120089
  Abstract + ( 928 )   PDF ( 2054KB )   ( 414 )
  Evaluation of 7 Walnut Cultivars’ Seedlings Under Cold Tolerance
  Ma Ting,Li Jing and Ning Delu
  2016, 32 (16):  24-28.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100118
  Abstract + ( 968 )   PDF ( 1678KB )   ( 933 )
  Effect of Water Control Before Transplanting and Rooting Powder Treatment on Tobacco Seedling Quality and Physiological Properties at Green Stage
  Chen Pingping,Song Huaiyuan,Zhou Yazhe,Yang Menghui,Pei Xiaodong,Yi Zhenxie and Tu Naimei
  2016, 32 (16):  29-33.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100098
  Abstract + ( 1014 )   PDF ( 1611KB )   ( 599 )
  A Comparative Study on Three Techniques of Chinese Yam Seedling Propagation
  Wang Yaoqin,Liu Jianping,Nan Huailin,Gao Yufeng,Ren Haixin and Wang Xiaobing
  2016, 32 (16):  34-39.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110019
  Abstract + ( 758 )   PDF ( 733KB )   ( 823 )
  Effect of Plastic Film Mulching on Spring-Cultivated Spinach
  Wang Dianchun,Tian Haiyue,Sun Zhaofa and Qin Yuhong
  2016, 32 (16):  40-45.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110038
  Abstract + ( 1209 )   PDF ( 3279KB )   ( 343 )
  Combining Ability and Heritability of Polysaccharide ComponentAfter Griffing Complete Diallel Crossing of Tomato Parents
  TianYuan,Zhang Xichun and Gu Jiantian
  2016, 32 (16):  46-50.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110084
  Abstract + ( 706 )   PDF ( 566KB )   ( 617 )
  Effect of Wood Vinegar on Seed Viability and Seedling Growth of Summer Squash
  Liang Fengchen,Zhang Lili,Li Yan,Zhao Lijing,Tang Xin,Fan Yuhong and Shao Changyong
  2016, 32 (16):  51-55.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16020035
  Abstract + ( 828 )   PDF ( 854KB )   ( 659 )
  Boron Stress on Some Physiological Indexes of Different Watermelon Genotypes
  Chen Sheng,Shi Mutian,Wu Yufen and Li Yongyu
  2016, 32 (16):  56-60.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110049
  Abstract + ( 690 )   PDF ( 1773KB )   ( 596 )
  Research Advances in Avocado (Persea americana Mill) Cultivation
  Dong Meichao,Yue Jianqiang,Ling Peng,Liu Pengfei,Li Jinxue and Gao Junyan
  2016, 32 (16):  61-65.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110090
  Abstract + ( 801 )   PDF ( 586KB )   ( 1008 )
  Effect of Methyl Jasmonate on Physiology of Delayed Culture Grape in Alpine Greenhouse
  Xie Zhenyu and Yang Jiangshan
  2016, 32 (16):  66-71.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15010239
  Abstract + ( 872 )   PDF ( 1949KB )   ( 610 )
  Improving Fruit Setting Rate by Artificial Shooting of Myrica rubra ‘Dongkui’
  Yan Liju,Ma Zhifang,Lin Gongbiao,,,Zhu Xiaoting and Jiang Xin
  2016, 32 (16):  72-76.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100113
  Abstract + ( 887 )   PDF ( 1023KB )   ( 399 )
  Strawberry Plantlets Somaclonal Variation
  Hu Panpan,Zhao Xia,Li Gang,Li Liangjie,Qin Bao,Peng Zhuo and Zhou Houcheng
  2016, 32 (16):  77-82.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100124
  Abstract + ( 783 )   PDF ( 531KB )   ( 708 )
  Different Culture Methods of Bulblet in Vitro of Oriental Hybrid Lily
  Cai Xuanmei,Zhang Jie,Guo Wenjie,Ouyang Tongjiao and Fang Shaozhong
  2016, 32 (16):  83-86.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110010
  Abstract + ( 587 )   PDF ( 422KB )   ( 539 )
  Influence Factors of Inducing Sleeping Buds on Stalk of Phalaenopsis Orchids with Large Red Flowers
  Tan Jing,Zhang Yingjie,Guo Wenjiao and Liu Xueqing
  2016, 32 (16):  87-92.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110103
  Abstract + ( 753 )   PDF ( 6168KB )   ( 519 )
  NaCl Stress on Photosynthesis and Chlorophyll Fluorescence of Syringa ‘Wedgewood Blue’
  Wei Yongyang,Lin Yundi,Gong Suxia,Yang Zhiying and Qiu Yubin
  2016, 32 (16):  93-97.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16010153
  Abstract + ( 672 )   PDF ( 2113KB )   ( 538 )
  Resource Investigation and Landscape Application of Wild Ornamental Groundcover in Zhangjiajie
  Xu Yufen,Yang Yuting,Li Songlan,Liang Yuxi,Liang Huimin and Yan Li
  2016, 32 (16):  98-104.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110114
  Abstract + ( 737 )   PDF ( 555KB )   ( 659 )
  Investigation and Utilization of Medicinal Plant Resources in Beijing
  Li Dandan,Jiang Wei,Qin Ling,Hu Jun and Tian Yelin
  2016, 32 (16):  105-109.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100125
  Abstract + ( 798 )   PDF ( 1346KB )   ( 653 )
  Effect of Restoration Measures on Herbaceous Community Characteristics of Abandoned Land in Desert Steppe of Inner Mongolia
  Mu Lan,Zhang Pujin,Liu Yahong,Liu Xinchao,Ren Yongfeng,Wang Bo,Gao Yu,Zhang Jun,Lu Shuanzhu and Zhao Peiyi
  2016, 32 (16):  110-116.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110129
  Abstract + ( 523 )   PDF ( 586KB )   ( 530 )
  Sustainability of Cultivated Land Resources in Henan Province:
  2016, 32 (16):  117-122.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15120012
  Abstract + ( 942 )   PDF ( 561KB )   ( 755 )
  Sensitivity of Different Morpha of Phytophthora capsici to Flumorph
  He Liegan,Ge Yanli,Ma Huigang,Chen Xuejun and Fang Rong
  2016, 32 (16):  123-131.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080038
  Abstract + ( 765 )   PDF ( 1222KB )   ( 501 )
  Application of Molecular Marker Technologies in Sugarbeet Breeding
  2016, 32 (16):  132-137.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16020020
  Abstract + ( 818 )   PDF ( 516KB )   ( 664 )
  Construction of Over-expression Vector NP24 Gene in Tomato
  Zhao Jingyi and Zhang Xichun
  2016, 32 (16):  138-142.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110094
  Abstract + ( 810 )   PDF ( 3337KB )   ( 482 )
  Nuts Traits and Fatty Acid Components of Early-maturing Walnut Varieties
  Wang Yong,Shi Meijuan,Wu Yanxia,Li Hongyan,Hou Dongmei,Han Feng,Ru Huiling,,Qiao Yongsheng,Tian Xin,Yu Jing,Gao Peng and Li Yilu
  2016, 32 (16):  144-148.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100056
  Abstract + ( 810 )   PDF ( 584KB )   ( 920 )
  Analysis and Evaluation of Polyphenols Quality of High Polyphenols Content Tea Varieties in Guizhou
  Zhao Huafu,Gao Xiubing,Liu Xiaoxia,Cao Yu,Zhou Shunzheng and Zhou Guolan
  2016, 32 (16):  149-154.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110061
  Abstract + ( 1334 )   PDF ( 560KB )   ( 488 )
  Suitability-for-Processing of Fresh Tea Leaves of Half-Baking Green Teain Songluo Tea Producing Regions
  Wang Yejun,,Su Youjian,Zhang Yongli and Liao Wanyou
  2016, 32 (16):  155-160.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110026
  Abstract + ( 755 )   PDF ( 554KB )   ( 525 )
  Microwave Extraction Technique of Galanthamine in Lycoris
  Zhou Xiayu,Xiong Hairong,Zhang Maomei,Wang Jin and Xiong Yuanfu
  2016, 32 (16):  161-165.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110096
  Abstract + ( 888 )   PDF ( 1104KB )   ( 529 )
  Pepper Grading Based on the Minimum Bounding Rectangle
  Yuan Kaifang,Tao Dongcai,Xu Hao and Xie Wei
  2016, 32 (16):  166-170.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15120133
  Abstract + ( 929 )   PDF ( 1365KB )   ( 641 )
  ‘Internet ’ in Specialized Curing of Tobacco Leaves
  Jiang Duzhong,Xiao Chunsheng,Chen Honglang,Pei Xiaodong,Nie Xinbai,Li Yueping and Cheng Qingsong
  2016, 32 (16):  171-177.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110153
  Abstract + ( 573 )   PDF ( 1946KB )   ( 790 )
  Research Tendency of Myrica rubra Sieb.et Zucc Based on Web of Sciences
  Li Mengsha,Wang Hua,Zhou Liping,Zhu Liangyu and Zhang Yue
  2016, 32 (16):  178-184.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16010133
  Abstract + ( 741 )   PDF ( 708KB )   ( 532 )
  Design and Experiment of Picking up and Delivering Seedlings Systemfor Rape Plug Seedling Transplanter
  Xu Yujuan,Wu Mingliang,Xiang Wei and He Yiming
  2016, 32 (16):  185-192.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030081
  Abstract + ( 842 )   PDF ( 3016KB )   ( 462 )
  Rotary Fertilizer Collecting and Discharging Device
  Zou Nan,Sun Songlin,Xiao Mingtao,He Shaoming,Cao Lin and Zhou Huigen
  2016, 32 (16):  193-198.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030166
  Abstract + ( 801 )   PDF ( 1477KB )   ( 790 )
  Original Plants of Celery and Its Corresponding Plants
  Liu Haiming,Zhao Yan,Xia Xiaofei and Li Yameng
  2016, 32 (16):  199-204.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110022
  Abstract + ( 936 )   PDF ( 574KB )   ( 730 )