Loading...
Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,

Current issue

 • 2016 Vol.32 No.6 Published:07 March 2016
  Effects of Controlled Release Urea on Rice Yield, Nitrogen Use Efficiency and Soil Nitrate Nitrogen Content
  Du Jun,Sun Kegang,Zhang Yunhong,He Ailing and Sun Kezhen
  2016, 32 (6):  1-5.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090058
  Abstract + ( 1264 )   PDF ( 486KB )   ( 603 )
  Effect of Silicon Fertilizer Application on Paddy Soil in Mountainous Areaof Southern Anhui Province
  Sun Xing,Zhu Keya,Liu Qin,Cao Zhihong,Cai Xianjie,Cheng Sen,Zhang Weiefeng and Sun Ping
  2016, 32 (6):  6-10.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090003
  Abstract + ( 1308 )   PDF ( 760KB )   ( 466 )
  Water and Fertilizer Application Mode of Drip Irrigated Winter Wheat UnderDifferent Soil Fertility Conditions
  Bai Yungang and Jia Zila
  2016, 32 (6):  11-18.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090027
  Abstract + ( 1089 )   PDF ( 3979KB )   ( 347 )
  Effect of Temperature Change on Growth and Yield Structure of Maize in Hetao Irrigation District
  Wang Haimei,Hou Qiong and Yun Wenli
  2016, 32 (6):  19-23.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090121
  Abstract + ( 1572 )   PDF ( 1238KB )   ( 574 )
  Research Advances and Application of Agrobacterium-mediated Transformation in Soybean
  Yao Bingchen,Sun Yue,Sun Linjing,Su Jingping,Yan Shuangyong and Liu Xuejun
  2016, 32 (6):  24-33.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080113
  Abstract + ( 1303 )   PDF ( 664KB )   ( 743 )
  Study on Growth Characteristics and High-yield Agronomic Measures ofHigh Protein Content Soybean Variety ‘Pudou 5’
  Li Qinghua,Lin Haifeng,Liu Jinwen,Chen Jinfu,Ke Qingming and Jiang Wenguang
  2016, 32 (6):  34-39.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080139
  Abstract + ( 954 )   PDF ( 594KB )   ( 411 )
  Multiple Statistics Analysis and Comprehensive Evaluation of Biological Traits of Buckwheat Germplasm Resources
  Li Yinfan,Zheng Minna,Liang Xiuzhi and Han Zhishun
  2016, 32 (6):  40-48.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080118
  Abstract + ( 965 )   PDF ( 2657KB )   ( 404 )
  Effect of Potassium on Physiological and Photosynthetic Characteristics of Sugarcane Shoot Under Water Stress
  Huang Ying,Ao Junhua,Chen Diwen,Zhou Wenling,Lu Yinglin,Huang Zhenrui,Li Qiwei and Jiang Yong
  2016, 32 (6):  49-54.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080124
  Abstract + ( 1755 )   PDF ( 2300KB )   ( 490 )
  Mutagenesis Application to Saccharum officinarum Shoot Tip Culture with EMS
  He Huiyi,Fan Lina,Qi Yongwen,Lao Fangye,Deng Haihua and Hu Fei
  2016, 32 (6):  55-60.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080125
  Abstract + ( 1022 )   PDF ( 3301KB )   ( 466 )
  Summary on Regional Trial of Guangxi Sugarcane Varieties in 2013-2014
  Liu Xiaoyan,Liang Qiang,Lu Wenjuan,Wei Kaijun,Li Wenjiao,Qiu Wenwu,Zhu Bin,Mo Haolan and Pang Hualv
  2016, 32 (6):  61-67.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080098
  Abstract + ( 1625 )   PDF ( 511KB )   ( 414 )
  Response Characteristic Between Drip Irrigation Cotton ABA Concentration and Field Capacity of 10 cm Soil Layer under Different Nitrogen Levels
  Zhang Jianxin,He Jiangyong and Gao Runhong
  2016, 32 (6):  68-74.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080062
  Abstract + ( 1091 )   PDF ( 1680KB )   ( 448 )
  Effects of Straw Turnover on Physical Properties of Coastal Saline Clay and Cotton Yield
  Zhang Yuwen,Mao Weibing,Liu Hongmin,Sun Yuxia,Jia Limei and Zheng Qiankun
  2016, 32 (6):  75-80.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15120052
  Abstract + ( 1078 )   PDF ( 1659KB )   ( 553 )
  Effect of Continuous Cropping on Sugar Beet Quality
  Lin Baisen,Zhang Fushun and Wu Yumei
  2016, 32 (6):  81-85.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15110005
  Abstract + ( 1333 )   PDF ( 483KB )   ( 468 )
  Establishment of Rice Amylose and Protein Mutant Lines by Heavy Ion Irradiation
  Cheng Weimin,Liu Binmei,Ye Yafeng,Xu Zhuopin,Wang Qi,Liu Jing,Tao Liangzhi and Wu Yuejin
  2016, 32 (6):  86-90.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090131
  Abstract + ( 2433 )   PDF ( 912KB )   ( 581 )
  Knock-out Vector Construction of Novel Blast Resistance Gene Pi39 Candidate Gene by CRISPR/Cas9 System
  Liu Zaoli,Chen Yahong,Wang Chuntai and Liu Xinqiong
  2016, 32 (6):  91-95.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100071
  Abstract + ( 1491 )   PDF ( 1333KB )   ( 1061 )
  Establishment of TRAP-PCR Reaction System and Development Strategy of Primers for Beet
  Wu Zedong,Liu Naixin,Qin Haodong,Ni Hongtao and Ma Longbiao
  2016, 32 (6):  96-101.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080024
  Abstract + ( 1020 )   PDF ( 2393KB )   ( 480 )
  Analysis of Flax Stem Microflora Community Diversity by Denaturant Gradient Gel Electrophoresis
  Zhou Xiaohang,Ge Jingping and Ping Wenxiang
  2016, 32 (6):  102-105.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090066
  Abstract + ( 907 )   PDF ( 1088KB )   ( 488 )
  GIS and L-THIA Based Change Analysis of Small Watershed Non-Point Pollution in Liaohe River Source Area
  Lv Chuan,Chen Minghui and Qi Lin
  2016, 32 (6):  106-112.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080102
  Abstract + ( 1194 )   PDF ( 4232KB )   ( 456 )
  Mitigative Effect of Ree Fertilizer on Cadmium Stress of Tobacco
  Liu Lishan,Huang Chuyu,Huang Yunxiang,He Lixiang and Long Xiang
  2016, 32 (6):  113-118.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090113
  Abstract + ( 1445 )   PDF ( 509KB )   ( 531 )
  Effect of Sesbania cannabina Cultivation on Severe Salinity Soil Fertility Improvement
  Xie Wenjun,Wang Jishi,Jin Xiangxu,Zhang Yanpeng,Wu Lanfang and Ouyang Zhu
  2016, 32 (6):  119-123.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080103
  Abstract + ( 1034 )   PDF ( 694KB )   ( 408 )
  Development Status of International Remote Sensing in Natural Disaster Research
  Guo Xiaoning,Pei Huijuan,Wang Jinping and Chen Wenkai
  2016, 32 (6):  124-131.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15050168
  Abstract + ( 1004 )   PDF ( 2605KB )   ( 417 )
  Influence of Sea Surface Temperature Anomalies of North Pacific on Spring Forest Fire in Sichuan Province
  Gan Weiwei,Yang Shuqun,Ma Zhenfeng and Liu Bo
  2016, 32 (6):  132-138.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090020
  Abstract + ( 1309 )   PDF ( 5600KB )   ( 404 )
  Spatial-Temporal Characteristics of Hail and Evaluation of Hail Weather Process in Jilin Province
  2016, 32 (6):  139-144.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090063
  Abstract + ( 1292 )   PDF ( 1427KB )   ( 464 )
  Electric Field Distortion Region Around Buildings in Thunderstorm
  Zhang Qian,Chai Jian and Huang Kejian
  2016, 32 (6):  145-150.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090080
  Abstract + ( 1023 )   PDF ( 2929KB )   ( 398 )
  Analysis of Climate Suitability for Summer Maize in Langfang Region
  Liu Xiaoying,Zhou Peng,Yan Lixia,Qin Yunmiao and Guo Shujing
  2016, 32 (6):  151-159.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080018
  Abstract + ( 1036 )   PDF ( 6956KB )   ( 371 )
  Literature Analysis of China’s Urban Agriculture Development
  Hua Jinzhu,Shi Yajun,Chen Zebin,Liu Jiani,Huang Yinghui,Yao Liyuan,Zhang Yuyu and Hu Jingxiang
  2016, 32 (6):  160-170.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100051
  Abstract + ( 1281 )   PDF ( 1328KB )   ( 527 )
  Design and Implementation of the Operation Program Management System of Artificial Climate Chamber Cluster
  Liu Xian,Lin Yingzhi,Li Chuanhui,Zheng Huiyong and Liu Bo
  2016, 32 (6):  171-175.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100131
  Abstract + ( 914 )   PDF ( 2707KB )   ( 494 )
  Investigation and Forecast of Main Diseases and Insect Pests of Jujube in Hilly Region of Loess Plateau
  Bai Qinfeng,Wang Jinghong and Zhang Yong
  2016, 32 (6):  176-181.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15080110
  Abstract + ( 943 )   PDF ( 564KB )   ( 455 )
  Regionalization and Epidemic Regularity of Rice Blast in Nanchong City
  Peng Changjia,Bai Tikun,Ding Pan,Feng Libin,Guo Jianquan,Yang Yuheng,Yin Huaizhong,Long Weiguo,Wen Xu,Xiao Li,Cui Demin,Gou Jianhua,Li Hongtao,He Haiyan and Zheng Yan
  2016, 32 (6):  182-192.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090025
  Abstract + ( 968 )   PDF ( 2789KB )   ( 356 )
  Enhancing Effect of Alternative Oxidase on Sensitivity of Sclerotinia sclerotiorum to Carbendazim
  Liang Wusheng,Xu Ting,Yao Fei,Li Yonghong and Wang Zhengyi
  2016, 32 (6):  193-197.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090138
  Abstract + ( 1088 )   PDF ( 1878KB )   ( 524 )
  Identification and Antimicrobial Broad-spectrum Analysis of a Biocontrol Bacteria Strain GB58
  Lu Yusheng,Gu Wenjie,Jiang Ruiping,Sun Lili,Xu Peizhi,Tan Zhiyuan,Xie Kaizhi,Li Wenying and Li Xia
  2016, 32 (6):  198-204.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15100004
  Abstract + ( 999 )   PDF ( 1766KB )   ( 666 )