Loading...
Welcome to Chinese Agricultural Science Bulletin,

Current issue

 • 2016 Vol.32 No.30 Published:31 October 2016
  Effects of Nitrogen Fertilizer on Nitrogen Absorption and Utilization of Japonica Hybrid Rice
  Lu Weilin,Duan Renzhou,Yu Xinchun,Yan Deyuan,Guo Guiying,Quan Ruilan and Liu Xiangchen
  2016, 32 (30):  1-6.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15010151
  Abstract + ( 1205 )   PDF ( 486KB )   ( 408 )
  A Review of Genetic Diversity of Wheat Crops in China
  Pu Yanyan,Gong Yongchao,Li Nana,Tian Qian and Ding Hanfeng
  2016, 32 (30):  7-13.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060069
  Abstract + ( 1091 )   PDF ( 577KB )   ( 513 )
  Stability Analysis of Winter Wheat Varieties Based on R Language
  Sheng Kun,Yang Lijuan,Li Xiaohang,Wang Yinghong and Jiang Zhikai
  2016, 32 (30):  14-21.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060113
  Abstract + ( 1780 )   PDF ( 577KB )   ( 923 )
  The Best Sowing Date and Fertilization Level of New Wheat Variety ‘Wen Mai No.10’
  He Jinbao,Xie Zhiyun,Gao Haitao,Zhang Shibao,Nong Mingying,Liu Na,Wang Xian and Yang Zhiqing
  2016, 32 (30):  22-27.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15060109
  Abstract + ( 979 )   PDF ( 514KB )   ( 510 )
  Effect of Different Banding Planting Methods on Population Dynamic and Yield Structure of Winter Wheat
  Wang Hanfang,Yang Cheng,Li Xiangdong,Shao Yunhui,Fang Baoting,Yue Junqin,Zhang Deqi,Ma Fuju and Qin Feng
  2016, 32 (30):  28-31.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060151
  Abstract + ( 1331 )   PDF ( 645KB )   ( 439 )
  Decomposition Rate and Nutrient Release of Corn Stalk Treated with Different Decomposition Maturing Agents
  Yang Lili,Zhou Miliang,Deng Xiaohua,Tian Feng,Zhang Mingfa,Chen Zhifeng and Zhang Liming
  2016, 32 (30):  32-37.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16010027
  Abstract + ( 889 )   PDF ( 759KB )   ( 452 )
  Effect of Burkholderia sp.LD-11 on Fluorescence Parameters of Maize: Under Different Drought Stresses
  Huang Feiyan,Chen Qingyun,Jiang Linling,Li Youzhi and Fan Xianwei
  2016, 32 (30):  38-42.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030097
  Abstract + ( 1124 )   PDF ( 655KB )   ( 448 )
  The Effect of Sowing Date on Appearance Quality and Nutritional Quality of Maize
  Hao Kexing and Li Nana
  2016, 32 (30):  43-48.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060122
  Abstract + ( 956 )   PDF ( 792KB )   ( 734 )
  Relationship Between Fe Deficiency Stress and Fe Efficiency of Soybean Cultivars
  Zhao Jing,Qiu Qiang,Zhang Minghao,Sun Xingmiao,Qian Furong,Zhang Wei and Yan Xiaoyan
  2016, 32 (30):  49-55.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16020011
  Abstract + ( 980 )   PDF ( 593KB )   ( 449 )
  New Spring Peanut Varieties Demonstration and Test in Song County, Henan Province
  Dong Guangtong and Zhang Hongduo
  2016, 32 (30):  56-60.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030200
  Abstract + ( 668 )   PDF ( 486KB )   ( 420 )
  Herbicide Resistance ACCase Gene in Setaria italic and Molecular Phylogeny
  Gao Aibao and Guo Pingyi
  2016, 32 (30):  61-67.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030224
  Abstract + ( 823 )   PDF ( 1941KB )   ( 448 )
  Effect of Furrow Sowing Beside Plastic Film Covering Micro-ridges on Root and Yield of Summer Sowing Millet
  Xia Xueyan,Song Shijia,Ren Xiaoli,Liu Meng,Cui Jihan,Zhao Yu,Liu Fei,Nan Chunmei and Li Shunguo
  2016, 32 (30):  68-71.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16070068
  Abstract + ( 607 )   PDF ( 487KB )   ( 414 )
  Variation Analysis of Agronomic and Quality Characters and Waxy Identification of Foxtail Millet
  Fan Qiaoli,Zhang Rui,Xu Ziqing,Guo Shihua and 吴宝华
  2016, 32 (30):  72-78.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030226
  Abstract + ( 873 )   PDF ( 618KB )   ( 346 )
  Cultivation Technique of ‘Jinqiao No.5’
  Hao Zhiping,Lv Huiqing,Cao Changlin,Zhang Qiongshu,Peng Zhidong,Zhang Jianhua and Shi Lijuan
  2016, 32 (30):  79-81.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030098
  Abstract + ( 595 )   PDF ( 521KB )   ( 349 )
  Genetic Effects and Heterosis of Two-line Hybrid Brassica napus L. in Different Ecological Environments
  Guan Zhoubo,Dong Yuhong,Zhang Yaowen,Wang Xuefang,Wei Shihao,Zheng Lei,Tian Jianhua and Li Dianrong
  2016, 32 (30):  82-86.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030037
  Abstract + ( 749 )   PDF ( 472KB )   ( 415 )
  A New Boron Combined Compound Fertilizer: Its Effect on Yield and Quality of Flue-Cured Tobacco
  Du Weimin,Pan Xingbing,Chen Shouming,Pang Liangyu and Yao Li
  2016, 32 (30):  87-90.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16010048
  Abstract + ( 657 )   PDF ( 496KB )   ( 657 )
  Advances in Crocin Biosynthesis and CCD Gene Family
  Shu Hongmei,Guo Shuqiao,Gong Yuanyong,Jiang Lu,Zhu Jingwen and Ni Wanchao
  2016, 32 (30):  91-95.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040163
  Abstract + ( 985 )   PDF ( 574KB )   ( 635 )
  Analysis of SSR Information in EST Resources and Development of EST-SSR Marker in Paspalum vaginatum
  Li Huayong,Wang Xiansheng,Wang Yanping,Wu Yan,Shen Qi and Jia Xinping
  2016, 32 (30):  96-102.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040046
  Abstract + ( 1397 )   PDF ( 660KB )   ( 448 )
  Three High Effective Extraction Methods for RNA in Tobacco
  Zhang Zhenbiao,Song Xiyun and Guo Xinmei
  2016, 32 (30):  103-107.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040154
  Abstract + ( 902 )   PDF ( 611KB )   ( 504 )
  Diversity of Different Communities and Species in Liangucheng Nature Reserve Area
  Wang Jingrui,Yan Haoyuan,Gao Chengbing,Ning Baoshan,Yang Juhai and Yang Xiaobao
  2016, 32 (30):  108-112.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040111
  Abstract + ( 908 )   PDF ( 630KB )   ( 385 )
  Recommended Nitrogen, Phosphorus and Potassium Application Amount forChinese Cabbage in Sanming City
  Xiao Qitong
  2016, 32 (30):  113-119.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050107
  Abstract + ( 512 )   PDF ( 651KB )   ( 297 )
  Interplanting in Ecological High Value Orchards in Sino-Burma Border Area
  Wang Panlei,Guo Yurong,Pan Yanhua,Zhu Hongye,Zeng Li,Liu Hongming,Li Jinxue,Yue Jianqiang and Gao Junyan
  2016, 32 (30):  120-126.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030086
  Abstract + ( 1522 )   PDF ( 660KB )   ( 467 )
  Relationship Between Atmospheric Electric Field and Atmospheric Pollutants
  Zhang Huaming,Zhao Guixiang,Kang Yonggang,Liu Yaolong and Ge Yanbin
  2016, 32 (30):  127-131.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030125
  Abstract + ( 676 )   PDF ( 670KB )   ( 502 )
  Comparison Test of Two Kinds of Ensemble Forecasting Methods for Flood Season Precipitation in Inner Mongolia
  Si Qin,Xun Xueyi and Zhang Xu
  2016, 32 (30):  132-138.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030049
  Abstract + ( 675 )   PDF ( 1068KB )   ( 303 )
  A Short-term Heavy Rainfall Process: Mesoscale Analysis
  Li Lin,Yang Qing,Chang Zekun,Guo Caiping,Qu Zhongyou and Wang Xin
  2016, 32 (30):  139-143.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030174
  Abstract + ( 919 )   PDF ( 1646KB )   ( 529 )
  The Climatic Features and Cause Analysis of High Temperature and Low HumidityDuring Physiological Fruit Drop of Navel Orange in Jiangxi Province
  Xie Yuanyu,Liu Yunxiang and Huang Ying
  2016, 32 (30):  144-150.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050124
  Abstract + ( 796 )   PDF ( 1028KB )   ( 442 )
  Nitrogen Application and Planting Density Affecting PanicleBlast of Seedling-Throwing Late Rice
  Cheng Kaikai,Li Chao,Tang Haiming,Tang Wenguang,Wang Ke and Xiao Xiaoping
  2016, 32 (30):  157-162.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030114
  Abstract + ( 877 )   PDF ( 843KB )   ( 373 )
  Research Progress on Control Weed in Rice-Rice-Rape Cropping System Field in Hunan Province
  2016, 32 (30):  161-156.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050128
  Abstract + ( 699 )   PDF ( 585KB )   ( 452 )
  Herbicides: Selection and Effect on Millet Yield in Spring-seeding and Early-maturing Region
  Ren Yuemei,Yang Zhong,Guo Ruifeng,Zhang Shou and Feng Jing
  2016, 32 (30):  163-170.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16060116
  Abstract + ( 812 )   PDF ( 717KB )   ( 543 )
  Effects of Oxalate, SA and BTH on Defense Enzyme Activity in Muskmelon
  Hou Hui,Zhou Zengqiang and Wang Li
  2016, 32 (30):  171-175.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16030003
  Abstract + ( 579 )   PDF ( 733KB )   ( 361 )
  Control Effects of Herbicides on Brasscia napus, Fagopyrum esculentum and F. tataricum in Linseed Field
  Liu Minyan,Niu Shujun,Hu Guanfang,Zhao Feng and Li Yuqi
  2016, 32 (30):  176-181.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040035
  Abstract + ( 1420 )   PDF ( 574KB )   ( 482 )
  Effect of Alfalfa Mycorrhiza on Atrazine Degradation and Enzyme Activities in Soil
  Song Fuqiang,Fan Xiaoxu,Chang Wei,Li Jize,Wu Qi,Zhou Zixin and Jia Tingting
  2016, 32 (30):  182-187.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040027
  Abstract + ( 938 )   PDF ( 1269KB )   ( 513 )
  Price Forecasting and Warning of Urban Green Leafy Vegetables
  Ma Jia,Ma Ying and Zhao Jingyin
  2016, 32 (30):  188-192.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16010047
  Abstract + ( 974 )   PDF ( 545KB )   ( 780 )
  Comprehensive Evaluation on Development Modes of Rural Tourism: A Case Study of Rural Tourism in Xinxiang, Henan Province
  Wang Yani,Qin Anzhen and Yang Wenqi
  2016, 32 (30):  193-199.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040162
  Abstract + ( 1761 )   PDF ( 707KB )   ( 694 )
  Enlightenment of Transnational Seed Company Development to China’s Seed Industry
  Wu Zedong,Liu Naixin,Ma Longbiao and Ni Hongtao
  2016, 32 (30):  200-204.  DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16050086
  Abstract + ( 1777 )   PDF ( 504KB )   ( 643 )